หลังจากที่ทำการสอบ IC Plan (P1), IC Complex (P2 / P3) และ CFP paper 1 กับ 2 เสร็จ เราสามารถที่จะทำการยื่นขอความเห็นชอบ ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner (IP License) ได้