Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP01

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ได้รับแรงกระตุ้นอีกรอบ หลังจากที่ไปเข้าร่วมสัมมนา DIY Portfolio ครั้งที่ 7  จึงมีความตั้งใจว่าจะ Setup พอร์ตลงทุนขึ้นมาพอร์ตนึง เพื่อที่จะทำการศึกษา Tactical Asset Allocation (TAA) ผ่านการลงมือทำจริง ๆ (Learning By Doing)

คิดว่าจะทำ คิดว่าจะทำ อยู่หลายเดือน มาลงตัวทีเดือนนี้ และก็ถือว่าเริ่มกันเดือนแรกของปีเลยล่ะกัน

ขอใช้ชื่อซีรี่ย์นี้ว่า LBD Portfolio (Learning By Doing Portfolio) โดยเป็นการเขียนบันทึกการลงทุนเพื่อเป้าหมายดาวน์รถยนต์ในอีก 5 ปีข้างหน้า มูลค่าเป้าหมายอยู่ที่ 400,000 บาท