Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 EP03

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

เดือนที่ผ่านมามีพลาดไป จิตใจ (Mind) ยังไม่แข็งแกร่งพอ เรื่องราวเป็นยังไงฟังได้ใน VDO ครับ


Facebook Comments