Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S3 EP06

Disclaimer

บทความนี้เป็นมีไว้เพื่อศึกษาการลงทุนผ่านการปฎิบัติจริง
โดยใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สังกัดแต่อย่างใด

รายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
สำหรับชุดบทความนี้สามารถอ่านได้ที่ S1 EP01

มาดูกันว่า เดือน พ.ค. ที่ผ่าน สรุปแล้ว Sell in May กันจริง ๆ ไหม ? แล้วการที่ถือแค่สินทรัพย์ในประเทศอย่างเดียว (กองตราสารหนี้ + กองหุ้นไทย) ผลจะเป็นอย่างไร


สรุป Action ของเดือนนี้ ก็ยังคล้าย ๆ เดือนก่อนหน้า หยุดซื้อทุก Asset ตราสารทุน (กองหุ้น) ซื้อเฉพาะกองตราสารหนี้ ดีนะที่ยังไม่ต้องขายกองหุ้นไทยไปด้วย 😅

Facebook Comments