Categories
CFP Diary

CFP Diary EP4 : การอบรม การสอบ CFP Paper 1

หลังจากสอบได้ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC Plain ผมก็เริ่มหาข้อมูลต่อเกี่ยวกับการสอบ CFP ว่าควรจะเริ่มต้นจากที่ไหนอย่างไรดี

หลัก ๆ จะเริ่มต้นกันที่เว็บไซต์ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย หรือ www.tfpa.or.th

โดยเราจะสามารถดูตารางการอบรมและตารางการสอบของปีนั้น ๆ ก่อนว่า เรามีแผนว่าจะเริ่มต้องอบรมเมื่อไหร่และจะทำการสอบเมื่อไหร่

การสอบในทุก ๆ ฉบับ (Paper) จำเป็นที่ต้องเข้ารับการอบรมก่อนที่จะสอบ แต่ก็มีบางชุดวิชาที่สามารถเทียบเคียงวุฒิได้ เพื่อที่จะไม่ต้องเข้าอบรม และทำการเข้าสอบได้เลย

ในส่วนของ Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards) นั้น เท่าที่หาข้อมูลดู เหมือนจะไม่มีการเทียบวุฒิได้ จำเป็นที่จะต้องเข้าอบรมและทำการสอบทั้ง 2 อย่าง