Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP07

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP06

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP05

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP04

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP03

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP02

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S1 EP01

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ได้รับแรงกระตุ้นอีกรอบ หลังจากที่ไปเข้าร่วมสัมมนา DIY Portfolio ครั้งที่ 7  จึงมีความตั้งใจว่าจะ Setup พอร์ตลงทุนขึ้นมาพอร์ตนึง เพื่อที่จะทำการศึกษา Tactical Asset Allocation (TAA) ผ่านการลงมือทำจริง ๆ (Learning By Doing)

คิดว่าจะทำ คิดว่าจะทำ อยู่หลายเดือน มาลงตัวทีเดือนนี้ และก็ถือว่าเริ่มกันเดือนแรกของปีเลยล่ะกัน

ขอใช้ชื่อซีรี่ย์นี้ว่า LBD Portfolio (Learning By Doing Portfolio) โดยเป็นการเขียนบันทึกการลงทุนเพื่อเป้าหมายดาวน์รถยนต์ในอีก 5 ปีข้างหน้า มูลค่าเป้าหมายอยู่ที่ 400,000 บาท