Categories
CFP Diary

CFP Diary EP11 : การขอเทียบเคียงความรู้ / ขอสิทธิไม่ผ่านการอบรม

จาก EP ที่แล้ว หลังจากได้เป็นนายหน้าประกันชีวิต ผมก็ทำการเดินเรื่องขอเทียบเคียงความรู้ เพื่อที่จะไม่ต้องทำการอบรม Module 3 (การวางแผนการประกันภัย) และจะได้ทำการสมัครสอบ Paper 3 ได้เลย เพราะผมได้เข้าอบรม Module 4 (การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ) เมื่อปลายปีที่แล้วไปแล้ว มาดูขั้นตอนกันว่าเราจะสามารถขอเทียบเคียงความรู้ / ขอสิทธิไม่ผ่านการอบรม (Waive) ได้ยังไง

Categories
CFP Diary

CFP Diary EP7 : การอบรม การสอบ CFP Paper 2

ตั้งแต่สอบ CFP Paper 1 เสร็จตั้งแต่ พ.ย. ปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็หยุดสอบไปยาวเลย เพราะเข้าหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner (ตอนนี้อยู่ในช่วงเป็น Assistant Planner หรือผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน นั่นเอง)

เนื่องจากการจะเป็น Planner ของทีมนั่น มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่จำเป็นต้องมีคือ ใบอนุญาตวางแผนการลงทุน หรือ IP ซึ่งจะได้มาการสอบผ่านเกณฑ์ P1 P2 P3 และ CFP Paper 1 และ 2 ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตได้

ในส่วนของการสอบ Paper 2 นั่นจะเป็นเรื่องของการวางแผนการลงทุน ซึ่งหากมี IC License หรือเป็นใบอนุญาตแนะนำการลงทุน ก็สามารถเวฟไม่เข้าอบรมได้ (แต่ยังคงต้องสอบอยู่นะ) แต่ว่าผมเลือกที่จะเข้าอบรมดีกว่า

Categories
CFP Diary

CFP Diary EP4 : การอบรม การสอบ CFP Paper 1

หลังจากสอบได้ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC Plain ผมก็เริ่มหาข้อมูลต่อเกี่ยวกับการสอบ CFP ว่าควรจะเริ่มต้นจากที่ไหนอย่างไรดี

หลัก ๆ จะเริ่มต้นกันที่เว็บไซต์ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย หรือ www.tfpa.or.th

โดยเราจะสามารถดูตารางการอบรมและตารางการสอบของปีนั้น ๆ ก่อนว่า เรามีแผนว่าจะเริ่มต้องอบรมเมื่อไหร่และจะทำการสอบเมื่อไหร่

การสอบในทุก ๆ ฉบับ (Paper) จำเป็นที่ต้องเข้ารับการอบรมก่อนที่จะสอบ แต่ก็มีบางชุดวิชาที่สามารถเทียบเคียงวุฒิได้ เพื่อที่จะไม่ต้องเข้าอบรม และทำการเข้าสอบได้เลย

ในส่วนของ Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards) นั้น เท่าที่หาข้อมูลดู เหมือนจะไม่มีการเทียบวุฒิได้ จำเป็นที่จะต้องเข้าอบรมและทำการสอบทั้ง 2 อย่าง