Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S5 EP6

Categories
Blog LBD Portfolio

LBD Portfolio S5 EP4&5

Categories
Blog LBD Portfolio

LBD Portfolio S5 EP3

Categories
Blog

LBD Portfolio S5 EP2

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S5 EP1

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio End of S4

Categories
Blog

New Year’s Resolution ทางการเงิน

ปีใหม่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การเรียนรู้ หรือการเงิน ถ้าเราเป็นคนที่อยากมีอิสรภาพทางการเงิน คือสามารถใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน เราควรมีปณิธานปีใหม่ทางการเงินที่ชัดเจน และมีแผนการดำเนินการอย่างมีระบบ ผมมีไอเดียในการตั้ง New Resolution ทางการเงิน 9 ข้อ มาให้อ่านกัน ที่จะช่วยให้ทำตามปณิธานปีใหม่ทางการเงินได้จริง และเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้น

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S4 EP10&11

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S4 EP09

Categories
LBD Portfolio

LBD Portfolio S4 EP08